Общностно обучение – Как обществата се променят чрез обучение

  • Какво е общностно обучение (ОО)?

Има много неуспешни опити за изграждане на тясно определение за общностното образование, което показва колко гъвкаво и според ситуацията може да бъде прилагането на ОО и различните начини, по които то може да се прояви.

Общото във всички определения е, че ОО има за цел да изгради мост между ученето и социалните цели. Следното определение е прието от нашия партьор от Шотландия, където ОО има дългогодишна традиция: „РОО (Развитие на общностното обучение) се отнася до развитие на обучението и социалното развитие на индивиди и групи хора в техните общества, като за целта се използва широк набор от формални и неформални методи. Обща характеристика на развитието на общностното обучение е, че програмите и дейностите се разработват съвместно с общностите и участниците в диалога. Подкрепяни от обучения базирани на общността и от дейности в общността, индивидите и общностите следва да могат (да бъдат овластени) чрез обучение да правят полижителни промени в собствения си живот и в този на общностите си.“

Основните характеристики на ОО са:

  • Работа и учене в партньорство
  • Участие и равни права
  • Овластяване и доверие в другите
  • Включване на хора в неравностойно положение
  • Процесно ориентиран достъп

Общностното образование може да бъде успешно, само ако изискванията на индивидите в общността се отнасят за общността като цяло. Както е казал Пауло Фриере „не е важно да работиш за хората, а със хората“.

Работна група в Австрия също прави опити да изгради по-задълбочено определение на ОО. Съобразно с това, ОО има за цел да разрешава проблеми и/ или да подобрява живота на индивидите в общността. ОО следва да даде възможност на хората независимо да управляват собствените си дела и делата на общността си, като по-този начин да подобряват начина си на живот[1]. Ученето се постига най-често съвместно под формата на неформално обучение. Въпреки това, обучението трябва да бъде структурирано, за да се оправдае понятието „образование“. Неформалното обучение в смисъла на обучение чрез лекции или по програма на даден курс може да подпомогне процеса на учене, който е структуриран на обратно – от долу нагоре, или поне направляван от общността чрез активното й участие.

Процесността е друга характеристика на ОО. Обучителният процес е разработен като процес, направляван от общността. Съдържанието, целите, също и структурната рамка се определят от общността. Поради това, човекът, който съпровожда обучителния процес трябва да бъде способен да работи в проблемно ориентирана среда, както и да прекрачва собствените си разбирания.

  • Какво е необходимо, за да се инициират процеси на общностно обучение?

За да се започне общностно обучение са необходими интерактивни рамкови условия и съвместна цел, която да е от полза за всички участващи страни и която да повиши качеството на живот. Процесите за общностно обучение се характеризират с различни рамкови условия, които могат да си взаимодействат и често са необходими в различни комбинации и с различни акценти за изпълнението на ОО. Ученето през целия живот като принцип на процесите за ОО, в настоящия контекст, се разбира като учене заедно и един от друг (между всички възрастови и социални групи). По този начин, обучението е социален и саморегулируем процес. ОО като инструмент за социално сближаване насърчава индивидуалното и колективно обучение.

Необходимостта от социална интеграция на групите в обществото, а също и подхода за укрепване на самоинициативността и участието се отчита на индивидуално ниво. Ние поемаме нови пътища в разработването на решения, базирани нуждите. Също така, участието и отдадеността към общностната среда се засилва чрез насърчаване на колективни учебни процеси. Образователните процеси, които се определят в движение показват по-силно толериране на неяснота толерантност и подобрение в доверието на околните. Жителите се подкрепят при визуализиране на техните силни страни и потенциал за развитие.

На колективно ниво това допринася за подобряване на социалния капитал, тъй като общността заяква и се повишава задружността.

Създаването на фасилитатор на общностното обучение, който работи в пресечната точка и е като мотор за регионалното обучение и създаването на общностни активисти, който се заема на местно ниво с работата с и структурирането на местните общности и инициира образователни процеси. И двете системи работят в тясно сътрудничество и са взаимосвързани; те не могат да съществуват независимо един от друг.

  • Какво са Фасилитатор на общностното обучение (ФОО) и Общностен активист (ОА)?

Фасилитаторът на общностно обучение действа като представител и обучител на Общностните активисти. ФОО организира курсове за продължаващо обучение, разработва обучителни стратегии и повишава осведомеността относно обучението. ФОО са хора, наети в сферата на регионалното развитие или обучение на възрастни.

Продължаващото обучение като ФОО включва общо шест модула, като шестият модул адресира продължващо обучение като ОО.

 

ОА са доброволци, ангажирани в общността ви, които искат да получат релевантно продължаващо обучение, за да управляват процесите на развитие във вашата общност. Продължаващо обучение, което дава възможност на ОА да развиват и насърчават образователни процеси в общности се концептуализира.

[1] In this context, social work speaks of empowerment: The term 'empowerment' stands for self-empowerment to shape one's own life as well as the active self-organisation of affected persons to change unfavourable living conditions. Cooperation amongst persons who have similar problems increases self-determination and control over one's own life contexts. Empowerment takes place on three levels: on the individual, the group and the structural level (Galuske 2002).

Go back