Улесняване на общностното обучение

Проектът „Улесняване на общностното обучение“ е насочен към разработване, внедряване и разпространение на учебна програма за „Фасилитатор на общностното обучение“ и учебна програма за „Общностен активист“. Към настоящия момент, няма разработена обучителна програма за лица, иницииращи местни или регионални учебни процеси, която да постави общностното образование на централно място. Има разработени курсове за общностно развитие, но в тях образованието и обучението са само загатнати. Има и концепции за надграждащо обучение и затвърждаващо обучение, но те пренебрегват общностното развитие. Проектът от своя страна, обединява общностното образование и развитие, като по този начин допринася за индивидуално (чрез обучение), както и за колективно (чрез развитие на общността) развитие.

Продължителност на проекта: 1 септември 2015 г. – 31 август 2017 г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.